คำอธิษฐาน ประจำวัน

holyzonepray_pr

โฮลี่ โซน เว็บมหาชนคนรักพระเจ้า สำหรับพี่น้องคริสเตียน และผู้สนใจทุกท่าน ประกอบไปด้วย คำเทศนาแบ่งปันหนุนใจ,เพลงนมัสการ,การอธิษฐาน,ถ่ายทอดสดงานฟื้นฟู,มัลติมีเดียเพื่อการประกาศ,พื้นฐานชีวิตคริสเตียน

คำอธิษฐาน และคำหนุนใจ 2 เมษายน 2017

***สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงบริสุทธิ์และทางยุติธรรม พระดำรัสของพระองค์เป็นกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกอปรฤทธิ์อำนาจที่ปกครองเหนือจิตใจของคนในทุก ๆ บรรดาประชาชาติ พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนัก สรรเสริญพระเจ้า

***ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจำต้องฟันฝ่าด้วยความเชื่อในแต่ละวันเพื่อจะได้เรียนรู้และเข้าถึงแก่นแห่งพระธรรมของพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงช่วยขยายความคิดให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งในทุก ๆ ครั้งที่อับจนหนทาง และยังทรงชี้นำทางออกผ่านพระวจนะของพระองค์อยู่เสมอ พระบิดาเจ้าข้า

คำอธิษฐาน และคำหนุนใจ 1 เมษายน 2017

***สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสถิตบนสวรรค์ พระนามของพระองค์ทรงอยู่เหนือนามอื่นใดทั้งปวง พระเมตตาคุณของพระองค์และความรักอันมั่นคงของพระองค์นั้นไม่เคยยั้งหยุด พระองค์ทรงห่วงใยประชากรของพระองค์อยู่ทุกเช้าค่ำ พระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนัก สรรเสริฐพระเจ้า

***ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับสายฝนแห่งพระพรที่ทรงเทลงมาเหนือผืนแผ่นดินที่แห้งแล้ง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารประจำวันทั้งทางฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งพระองค์ทรงดูแลและเลี้ยงดูบรรดาลูก ๆ ของพระองค์ ไม่เคยขาดทั้งยังทรงคอยสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนผ่านพระวจนะของพระองค์อยู่เสมอ พระบิดาเจ้าข้า

คำอธิษฐาน และคำหนุนใจ 31 มีนาคม 2017

***สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและพระเมตตา พระองค์ทรงให้คำมั่นสัญญาของพระองค์ไว้ด้วยความสัตย์ซื่อ ในพระองค์ไม่มีเงาของความปรวนแปร ทุก ๆ สิ่งจำต้องสำเร็จตามพระวจนะของพระองค์ พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนัก สรรเสริญพระเจ้า

***ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงสถิตขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตและยังทรงสอนให้คิดและปฎิบัติตามพระมรรคาของพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงฝึกใจของข้าพระองค์ทั้งหลายให้แกร่งผ่านการทนทุกข์ ผ่านการทดลองจิตใจเพื่อที่จะช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนงานที่ใช้การได้ในพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า

คำอธิษฐาน และคำหนุนใจ 30 มีนาคม 2017

***สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวห์ พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณความรักและพระเมตตา ทรงหวงแหนประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกและเรียกไว้ตามพระประสงค์ของพระองค์ และโดยพระคุณของพระองค์คนบาปทุก ๆ คน จึงได้เข้าส่วนในพระราชกิจของพระองค์ พระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนัก สรรเสริญพระเจ้า

***ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับการจัดเตรียมในแต่ละด้านตามความเหมาะสมเพื่อให้ธรรมิกชนทุก ๆ คน สามารถดำเนินชีวิตในแต่ละวันในทุก ๆ สถานการณ์ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำสั่งสอนว่ากล่าวและคำตักเตือนที่ผ่านมาทางพระวจนะของพระองค์ในทุกๆ วัน พร้อมด้วยการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงคอยช่วยเหลืออยู่เสมอทั้งกลางวันและกลางคืน พระบิดาเจ้าข้า


Image พระคริสตธรรมกรุงเทพ( BBS )

Image มานาประจำวัน

Image ศูนย์หนังสือเรเดียนท์

Image สมาคมพระคริสตธรรมไทย

Image ร้านหนังสือ CCC Bookstore