คำอธิษฐาน ประจำวัน

holyzonepray_pr

โฮลี่ โซน เว็บมหาชนคนรักพระเจ้า สำหรับพี่น้องคริสเตียน และผู้สนใจทุกท่าน ประกอบไปด้วย คำเทศนาแบ่งปันหนุนใจ,เพลงนมัสการ,การอธิษฐาน,ถ่ายทอดสดงานฟื้นฟู,มัลติมีเดียเพื่อการประกาศ,พื้นฐานชีวิตคริสเตียน

คำอธิษฐาน และคำหนุนใจ 29 มีนาคม 2017

***สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสถิตบนสวรรค์ พระประสงค์ของพระองค์นั้นใครเล่าจะไปขัดขืนได้ เพราะทุก ๆ อย่าง จำต้องสำเร็จตามพระวจนะของพระองค์ แม้แต่ย่างเท้าของมนุษย์ทุก ๆ คน พระองค์ก็เป็นผู้สั่ง ดังนั้นในทุก ๆ สิ่งจึงถูกขับเคลื่อนไปอย่างอัศจรรย์ตามน้ำพระทัยของพระองค์ พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนัก สรรเสริญพระเจ้า

***ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับทุก ๆ ปัญหาในท่ามกลางความทุกข์ยากซึ่งได้เป็นเหตุให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เรียนรู้และเข้าใจถึงพระมรรคาของพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเมตตาชูใจและเล้าโลมจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายมาอยู่เสมอในยามที่ข้าพระองค์ทั้งหลายท้อแท้สิ้นหวังบางครั้งแทบหมดกำลังที่จะดำเนินชีวิตต่อไป พระบิดาเจ้าข้า

คำอธิษฐาน และคำหนุนใจ 28 มีนาคม 2017

***สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวห์ พระเจ้าผู้ทรงครอบครองอยู่เหนือบรรดาประชาชาติ และการปกครองของพระองค์นั้นอยู่ในกฎหมายอันบริสุทธิ์และยุติธรรม การพิพากษาของพระองค์ก็ทรงไม่เลือกหน้าผู้ใด และตามกฎเกณฑ์ของพระองค์มนุษย์ทุก ๆ คนต้องรับผิดชอบตามการกระทำของตนทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนัก สรรเสริญพระเจ้า

***ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับการตักเตือนว่ากล่าวที่ผ่านมาทางพระวจนะของพระองค์พร้อมทั้งการตีสอน เพื่อที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นอยู่ในวิถีแห่งความชอบธรรม ไม่หันไปเหมาหรือหลงเจิ่นไปกับวิถืของทางโลกที่มุ่งชักนำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทำบาปต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า

คำอธิษฐาน และคำหนุนใจ 27 มีนาคม 2017

***สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและพระเมตตา พระองค์ทรงหวงแหนประชากรของพระองค์ และทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ทรงนำธรรมิกชนไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ พระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนัก สรรเสริญพระเจ้า

***ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ แม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ทั้งหลายก็ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและเรียกไว้ ขอบคุณพระเจ้าที่คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์ทั้งหลายทุกเช้าค่ำ พระบิดาเจ้าข้า

คำอธิษฐาน และคำหนุนใจ 26 มีนาคม 2017

***สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวห์ พระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดในทุก ๆ สรรพสิ่ง ทรงออกกฎเกณฑ์เป็นกฎหมายเพื่อควบคุมดูแลการดำเนินชีวิตประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงบริสุทธิ์และทรงยุติธรรม และในพระองค์นั้นไม่มีเงาของความปรวนแปร พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนัก สรรเสริญพระเจ้า

***ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับทุก ๆ ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานสติและเพิ่มปัญญาให้กับทุก ๆ คน ที่แสวงหาความรู้จากพระวจนะของพระองค์ และแน่นอนทีเดียว บุคคลที่สนใจในพระวจนะของพระองค์ก็จะพบของดี พระบิดาเจ้าข้า


Image พระคริสตธรรมกรุงเทพ( BBS )

Image มานาประจำวัน

Image ศูนย์หนังสือเรเดียนท์

Image สมาคมพระคริสตธรรมไทย

Image ร้านหนังสือ CCC Bookstore