พระคำวันนี้

หนุนใจกันทุกวัน ด้วยพระคำ1-2ข้อ จากพระเจ้าผ่าน อ.ฟู โฮลี่ โซน ได้ทุกวัน

ยากอบบทที่5 ข้อที่16 พระคำวันนี้

เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัย คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล

 


Image พระคริสตธรรมกรุงเทพ( BBS )

Image มานาประจำวัน

Image ศูนย์หนังสือเรเดียนท์

Image สมาคมพระคริสตธรรมไทย

Image ร้านหนังสือ CCC Bookstore