พระธรรมสุภาษิต

พระธรรมสุภาษิต เป็นหนังสือรวบรวม คำสอน หลักธรรม และแนวทางปฏิบัติ ในรูปแบบ ของคติพจน์ และสุภาษิต ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน พี่น้องสามารถ เปิดพระคัมภีร์ และศึกษาใคร่ครวญ ตามวันเวลาในแต่ละเดือน ซึ่งบทในพระธรรมสุภาษิตมีทั้งหมด 31 บท...ศึกษาทุกวัน วันละบท ก็จะครบ 31 บท หมุนเวียนไป


Image พระคริสตธรรมกรุงเทพ( BBS )

Image มานาประจำวัน

Image ศูนย์หนังสือเรเดียนท์

Image สมาคมพระคริสตธรรมไทย

Image ร้านหนังสือ CCC Bookstore